Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Szkolenie - Metoda strukturalna

Dnia 9 maja 2020r. pani Magdalena Sakowska - Gzella oraz pani Ewelina Wójcik odbyły szkolenie z metody strukturalnej potwierdzone certyfikatami oraz rejestracją certyfikowanych specjalistów Metody Strukturalnej.

Metoda ta zalicza się do analityczno - syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Opiera się na założeniu, że nabywanie tych umiejętności przebiega wielopoziomowo. Metoda uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania a pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Metoda Strukturalna jest uznawana za skuteczną w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno - motywacyjnej.

Deficyty te występują najczęściej u osób z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, dyslalią, dyzartrią, afazją, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik - Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka - Mazur). 

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno - motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania).

2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.

3. Terapii z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.

4. Współpracy nauczyciela / terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.

5. Systematyczności ćwiczeń.

W Metodzie Strukturalnej istotne jest indywidualne podejście, możliwość tworzenia spersonalizowanego planu terapii w oparci o wyniki badania KOCP. Narzędzie diagnostyczne jakim jest KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno - motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania występujących u dziecka.

Autor: Magdalen Sakowska - Gzella, Ewelina Wójcik

Galeria zdjęć