Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Projekt "Emocja"

Uczniowie Zespołu Edukacyjno - Terapeutycznego z klasy IV - VI pani Eweliny Wójcik oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z klasy IV - V pani Magdaleny Sakowskiej - Gzella w roku szkolnym 2021/2022 będą realizowali Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

Projekt składa się z pięciu modułów, które będą realizowane w czasie zajęć:

moduł 1 - Kraina Kreatywności.
moduł 2 - Kraina Wyobraźnia.
moduł 3 - Kraina Mocy Słów.
moduł 4 - Kraina Empatii.
moduł 5 - Kraina Odwagi.

Relacje z przebiegu projektu będą na bieżąco umieszczane na szkolnej stronie internetowej.

Cele ogólne projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

 Korzyści udziału dla placówki:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 • Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
 • Edukacja i prewencja emocjonalna.
 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
 • Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywanie barier.
 • Integracja środowiska szkolnego.                                       
 • Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).
 • Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia.

AUTORZY PROJEKTU:
 Marzena Dziadkowiec
Krystyna Grzegrzółka

Autor: Magdalena Sakowska - Gzella

Galeria zdjęć