Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://soswpelplin.szkolnastrona.pl/index.php.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata PUCHALSKA, e-mail: sekretariat@soswpelplin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536 18 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

-        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

-        Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie

 Starosta Powiatu Tczewskiego, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie, ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin.

SOSW w Pelplinie położony jest w północnej części miasta. Wjazd na teren Ośrodka realizowany jest od strony ulicy Sambora a następnie ulicą Osiedle Młodych i Szkolną. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren na którym swoją placówkę posiada SOSW w Pelplinie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Swoją siedzibę, na terenie kompleksu szkolnego, posiadają także inne placówki, takie jak: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie oraz Żłobek LOLEK w Pelplinie. Aby wejść do budynku, w którym swoją siedzibę posiada SOSW w Pelplinie nie ma potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim (zarówno wejściem głównym do Ośrodka jak i wejściem głównym do Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie). Ponadto istnieje możliwość dostania się na piętro budynku w którym mieści się Ośrodek, za pomocą windy. Budynek, w części, w której swoją siedzibę posiada Ośrodek, posiada 3 kondygnacje nadziemne. Aby dostać się na parter budynku możliwe jest użycie windy zlokalizowanej w centralnej części budynku administrowanej przez ZKiW nr 1 w Pelplnie (zawarto stosowne umowy, w tym zakresie, pomiędzy jednostkami szkolnymi). Sekretariat jednostki mieści się (w części administracyjnej Ośrodka) na 1 piętrze budynku, wis a wis Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie. Budynek, w którym swoją siedzibę posiada SOSW w Pelplinie, posiada windę, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”