Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://soswpelplin.szkolnastrona.pl/index.php.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika LIPSKA, e-mail: sekretariat@soswpelplin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536 18 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

-       zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-       zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-       wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

-       dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-       wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-       wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie położony jest w północnej części miasta. Wjazd na teren Ośrodka realizowany jest od strony ulicy Sambora a następnie ulicą Osiedle Młodych i Szkolną. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren na którym swoją placówkę posiada SOSW w Pelplinie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Swoją siedzibę, na terenie kompleksu szkolnego, posiadają także inne placówki, takie jak: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Miejska Bibliotek Publiczna w Pelplinie oraz Żłobek LOLEK w Pelplinie. Aby wejść do budynku w którym swoją siedzibę posiada SOSW w Pelplinie nie ma potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim (zarówno wejściem głównym do Ośrodka jak i wejściem głównym do Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie). Ponadto istnieje możliwość dostania się na piętro budynku w którym mieści się Ośrodek, za pomocą windy. Budynek, w części, w której swoją siedzibę posiada Ośrodek, posiada 3 kondygnacje nadziemne.
Aby dostać się na parter budynku możliwe jest użycie windy zlokalizowanej w centralnej części budynku administrowanej przez ZKiW nr 1 w Pelplnie (zawarto stosowne umowy, w tym zakresie, pomiędzy jednostkami szkolnymi). Sekretariat jednostki mieści się (w części administracyjnej Ośrodka) na 1 piętrze budynku, vis a vis Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.

 Budynek, w którym swoją siedzibę posiada SOSW w Pelplinie, posiada windę, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Na terenie szkoły zapewniono 3 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych[1].

 W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strony internetowa http://soswpelplin.szkolnastrona.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

-       powiększenie lub pomniejszenie tekstu,

-       oznaczenie linków podkreśleniem lub podświetleniem pola,

-       czytelną czcionkę,

-       nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).
___________________________________________

[1] Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba słabosłyszaca słyszy tylko sygnał pożądany.

Informacje dodatkowe

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
  2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:

-       Cel linku nie zostanie odpowiednio określony.

-       Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku.

-       Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:

-       Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł.

-       Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

-       Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany.

-       Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.

  1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
  2. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”