Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Jesteś tutaj: Start / Oferta

Oferta

NASZA WIZYTÓWKA


Prowadzimy:
oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:
- lekkim (klasa od 10 - 16 uczniów)
- umiarkowanym i znacznym (klasa od 6 - 8 uczniów)
- głębokim (klasa od 2 - 4 uczniów)
- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (klasa od 2 - 4 uczniów)
- nauczanie indywidualne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla dzieci w wieku od 0 do objęcia obowiązkiem szkolnym)

- Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy


Posiadamy:
- atrakcyjnie urządzone sale lekcyjne, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- pracownię komputerową
- salkę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy
- pracownię zajęć technicznych
- świetlicę szkolną

- bibliotekę szkolną
- pracownię muzyczną
- gabinet terapii logopedycznej
- gabinet pedagogiczno - psychologiczny
- gabinet terapii pedagogicznej

- salkę integracji sensorycznej
- pracownię gospodarstwa domowego
- kuchnię i stołówkę szkolną
- opiekę pielęgniarską
- Grupy Wychowawcze (internat)

- Plac zabaw (wybudowany przez Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga")


Zapewniamy:
- pomoc pedagogiczno - psychologiczną
- terapię logopedyczną
- terapię pedagogiczną

- terapię widzenia
- terapię plastyczną
- terapię przez teatr

- socjoterapię
- biblioterapię
- terapię muzyczną
- gimnastykę korekcyjną
- zajęcia interaktywne z komputerem
- usprawnianie ruchowe
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
- zajęcia biofeedbacku
- zajęcia integracji sensorycznej
- zajęcia rozwijające zainteresowania (m.in. żeglarstwo, bocce, fotografia)
- doradztwo zawodowe
- udział w konkursach, imprezach artystycznych i sportowych (Olimpiady Specjalne)
- udział w wycieczkach,
- ciekawe formy zabaw i zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi Twojego dziecka
- obiady w stołówce szkolnej


UCZNIOWIE
...ich potrzeby i możliwości psychofizyczne są dla nas najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno - terapeutycznej
...dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny uwzględniający ich specjalne potrzeby i możliwości
...zdobywają czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim


RODZICE
są partnerami w edukacji i wychowaniu swoich dzieci, otrzymują od nas fachową pomoc w zakresie edukacji, terapii, wychowania i opieki własnego dziecka