Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl
Jesteś tutaj: Start / Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
po wyborach z września 2019 r.:

przewodniczący - Kacper Dawidowski
zastępca przewodniczącego - Jakub Kabatt
sekretarz - Fabian Bruchwalski
zastępca sekretarza - Piotr Łukawski

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Alicja Stanek
mgr Iwona Słowikowska
mgr Ewelina Wójcik
mgr Karol Bugajski

Rolą nauczycieli opiekujących się Samorządem Uczniowskim jest koordynowanie pracy młodzieży, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielności.

Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego obejmują różnorodne działania na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Ponadto zmierzają do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w rozmaitych formach edukacyjnych.

Cele główne:

1. Współpraca z środowiskiem lokalnym.
2. Wzmacnianie pozytywnych zachowań.
3. Zachęcanie do aktywności i pomocy.

Czas: w zależności od potrzeb, tradycji placówki i ważnych dat kalendarzowych.

Cele szczegółowe:

1. Uczestniczenie w obchodach i ważnych dla placówki przedsięwzięciach.
2. Wzmocnienie więzi między dzieckiem, rodzicem, nauczycielem i dyrekcja szkoły.
3. Rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.4.Kształtowanie pozytywnych zachowań poprzez kontakt z innymi ludźmi.
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
6. Zachęcanie do uczestnictwa w imprezach szkolnych.
7. Pomoc w dbałości o estetykę i czystość placówki.
8. Wspieranie inicjatyw uczniów.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

1. Prawo do organizacji życia szkolnego, 
2. Prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
3. Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu.
5. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych.
6. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów. 
7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
9. Prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami, 
10. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.
11. Prawo do współdziałania w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy.
12. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Tematyka działań Samorządu Uczniowskiego będzie związana z:

1. „Balem Jesieni”
2. "Świętem pieczonego ziemniaka”
3. „Dniem Nauczyciela”
4. Dniem „Wszystkich Świętych”
5. Świętem Narodowym 11 Listopada
6. „Andrzejkami”
7. „Mikołajkami”
8. „Bożym Narodzeniem”
9. Karnawałem
10. „Dniem Babci i Dziadka”
11. „Walentynkami”
12. „Dniem Kobiet”
13. Świętami Wielkanocnymi
14. Wiosną
15. Konstytucją 3 Maja
16. „Dniem Matki”
17. „Dniami Godności Osób Niepełnosprawnych”
18. „Dniem Dziecka”
19. „Dniami Pelplina”.

            Formy realizacji:

            * wykonywanie prac plastycznych i technicznych metoda kolażu

            * rozmowy wychowawcze

            * aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.