Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

sekretariat@soswpelplin.pl
Jesteś tutaj: Start / Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
po wyborach z września 2021 r.:

przewodnicząca - Zuzanna Górska
zastępca przewodniczącego - 
Kamil Czaja
sekretarz - Mateusz Szyszkowski

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Ewelina Wójcik
mgr Iwona Słowikowska

Rolą nauczycieli opiekujących się Samorządem Uczniowskim jest koordynowanie pracy młodzieży, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielności.

Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego obejmują różnorodne działania na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Ponadto zmierzają do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w rozmaitych formach edukacyjnych.

Cele główne:

1. Współpraca z środowiskiem lokalnym.
2. Wzmacnianie pozytywnych zachowań.
3. Zachęcanie do aktywności i pomocy.

Czas: w zależności od potrzeb, tradycji placówki i ważnych dat kalendarzowych.

Cele szczegółowe:

1. Uczestniczenie w obchodach i ważnych dla placówki przedsięwzięciach.
2. Wzmocnienie więzi między dzieckiem, rodzicem, nauczycielem i dyrekcja szkoły.
3. Rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.4.Kształtowanie pozytywnych zachowań poprzez kontakt z innymi ludźmi.
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
6. Zachęcanie do uczestnictwa w imprezach szkolnych.
7. Pomoc w dbałości o estetykę i czystość placówki.
8. Wspieranie inicjatyw uczniów.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

1. Prawo do organizacji życia szkolnego, 
2. Prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
3. Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu.
5. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych.
6. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów. 
7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
9. Prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami, 
10. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.
11. Prawo do współdziałania w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy.
12. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Tematyka działań Samorządu Uczniowskiego będzie związana z:

 1. Dniem Chłopaka

 2. Dniem Nauczyciela

 3. Dniem Wszystkich Świętych

 4. Narodowym Świętem Niepodległości - 11 Listopada

 5. Andrzejkami

 6. Mikołajkami

 7. Bożym Narodzeniem

 8. Karnawałem

 9. Dniem Babci i Dziadka

 10. Walentynkami

 11. Dniem Kobiet

 12. Świętami Wielkanocnymi

 13. Wiosną

 14.  Konstytucją 3 Maja

 15. Dniem Matki

 16. Dniami Godności Osób Niepełnosprawnych

 17. Dniem Dziecka

 18. Dniami Pelplina

            Formy realizacji:

            * wykonywanie prac plastycznych i technicznych metoda kolażu

            * rozmowy wychowawcze

            * aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.