Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Jesteś tutaj: Start / Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019

po wyborach z września 2018 r.:


przewodnicząca - Honorata Szulist 

zastępca przewodniczącego - Marcin Walkusz
sekretarz -
Andżelika Cybulska

członek - Kryspin Bonin

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:
mgr Alicja Stanek

mgr Ewelina Wójcik
mgr Karol Bugajski

Rolą nauczycieli opiekujących się Samorządem Uczniowskim jest koordynowanie pracy młodzieży, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielności.

 

Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego obejmują różnorodne działania na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Ponadto zmierzają do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w rozmaitych formach edukacyjnych.

 

Cele główne:


1. Współpraca z środowiskiem lokalnym.

2. Wzmacnianie pozytywnych zachowań.

3. Zachęcanie do aktywności i pomocy.


Czas: w zależności od potrzeb, tradycji placówki i ważnych dat kalendarzowych.

Cele szczegółowe:


1. Uczestniczenie w obchodach i ważnych dla placówki przedsięwzięciach.

2. Wzmocnienie więzi między dzieckiem, rodzicem, nauczycielem i dyrekcja szkoły.

3. Rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.4.Kształtowanie pozytywnych zachowań poprzez kontakt z innymi ludźmi.

5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

6. Zachęcanie do uczestnictwa w imprezach szkolnych.

7. Pomoc w dbałości o estetykę i czystość placówki.

8. Wspieranie inicjatyw uczniów.


Prawa Samorządu Uczniowskiego:


1. Prawo do organizacji życia szkolnego,
2. Prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
3. Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu.
5. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych.
6. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.
7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
9. Prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,
10. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.
11. Prawo do współdziałania w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy.
12. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.


Tematyka działań Samorządu Uczniowskiego będzie związana z:


1. „Balem Jesieni”

2. "Świętem pieczonego ziemniaka”
3.
„Dniem Nauczyciela”

4. Dniem „Wszystkich Świętych”

5. Świętem Narodowym 11 Listopada

6. „Andrzejkami”

7. „Mikołajkami”

8. „Bożym Narodzeniem”

9. Karnawałem

10. „Dniem Babci i Dziadka”

11. „Walentynkami”

12. „Dniem Kobiet”

13. Świętami Wielkanocnymi

14. Wiosną

15. Konstytucją 3 Maja

16. „Dniem Matki”

17. „Dniami Godności Osób Niepełnosprawnych”

18. „Dniem Dziecka”

19. „Dniami Pelplina”.

             Formy realizacji:

            * wykonywanie prac plastycznych i technicznych metoda kolażu

            * rozmowy wychowawcze

            * aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.