Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Artykuły

2014-05-26

Informacje dla nauczycieli kończących staż

Nauczyciele kończący staż w związku z awansem zawodowym

Przypominam, ważne terminy:

- staż dobiega końca z dniem 31 maja (lub w terminie późniejszym, jeżeli staż uległ wydłużeniu ze względu na nieobecność nauczyciela trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc);

- w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

- opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela;

- dyrektor Ośrodka w oparciu o projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania;

- po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a więc nie później niż do końca roku, tj. 31 grudnia 2014 roku. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze;

- nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku; nauczyciele, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku;

- do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel załącza:

  • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • zaświadczenie dyrektora Ośrodka;
  • opis i analizę realizacji zadań z uwzględnieniem uzyskanych efektów – w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Czytaj więcej o: Informacje dla nauczycieli kończących staż